شهیدابوالحسن حلبی نحوي

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو

ابولحسن حلبی نحوي شهریار ادب و علم نحو

زندگی نامه

ابوالحسن ثابت بن اسلم بن عبدالوهاب حلبی نحوي از دانشـمندان حلب و از نوابغ نحو و ادب. ذهبی می گویـد: از اسـتادان بزرگ علم نحو، و شـیعی بود. کتـابی در تعلیـل قرائت عـاصم نوشت. در حکمرانی سـیف الـدوله سـر پرست کتابخـانه ي حلب شـد. اسـماعلیلیه از آن جهت که وي کتابی درباره ي چگونگی پیـدایش اسـماعیلیان و نقاط ضـعف و مفاسـد اعتقادیشان نوشـته بود، چنین شایعه انداختنـد که او کار تبلیغاتی ما را خراب می کند. پس در حدود سال 460ه او را به مصر برده به دار آویختند.(1) در»روضات الجنات« شرح حالش آمده و مؤلف »الشیعه و فنون الاسلام« او را از نحو دانان شیعه شمرده است. منبع: کتاب شهیدان راه فضیلت- علامه امینی