نگاره‌های مرداد ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • نگاره‌های فروردین ماه  • نگاره‌های اردیبهشت ماه  • نگاره‌های خرداد ماه  • نگاره‌های تیر ماه  • نگاره‌های مرداد ماه  • نگاره‌های شهریور ماه
 • نگاره‌های مهر ماه  • نگاره‌های آبان ماه  • نگاره‌های آذر ماه  • نگاره‌های دی ماه  • نگاره‌های بهمن ماه  • نگاره‌های اسفند ماه

روز ۱ مرداد

الگو:نگارهٔ ۱ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۱ مرداد

روز ۲ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲ مرداد

روز ۳ مرداد

الگو:نگارهٔ ۳ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۳ مرداد

روز ۴ مرداد

الگو:نگارهٔ ۴ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۴ مرداد

روز ۵ مرداد

الگو:نگارهٔ ۵ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۵ مرداد

روز ۶ مرداد

الگو:نگارهٔ ۶ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۶ مرداد

روز ۷ مرداد

الگو:نگارهٔ ۷ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۷ مرداد

روز ۸ مرداد

الگو:نگارهٔ ۸ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۸ مرداد

روز ۹ مرداد

الگو:نگارهٔ ۹ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۹ مرداد

روز ۱۰ مرداد

الگو:نگارهٔ ۱۰ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۱۰ مرداد

روز ۱۱ مرداد

الگو:نگارهٔ ۱۱ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۱۱ مرداد

روز ۱۲ مرداد

عملیات والفجر ۸ - جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا
جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا، ساعاتی پیش از آغاز عملیات والفجر ۸
ردیف بالا از سمت راست نفر چهارم: شهید ذوالفقاری، معاون آموزش / نفر پنجم: شهید محمود نوریان، فرمانده مهندسی رزمی / نفر ششم: سردار علی فضلی، فرمانده لشکر
ردیف پایین از سمت راست نفر دوم: اکبر عاطفی / نفر سوم: شهید مرتضی مفاخری، معاون گردان حضرت قاسم / نفر چهارم: شهید جعفر جنگروی، جانشین فرمانده / نفر پنجم: شهید محمد موافقی، معاون گردان المهدی / نفر ششم: شهید قاسم اصغری، معاون گردان تخریب
رفتن به نگارهٔ ۱۲ مرداد

روز ۱۳ مرداد

عملیات والفجر ۸ - جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا
جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا، ساعاتی پیش از آغاز عملیات والفجر ۸
ردیف بالا از سمت راست نفر چهارم: شهید ذوالفقاری، معاون آموزش / نفر پنجم: شهید محمود نوریان، فرمانده مهندسی رزمی / نفر ششم: سردار علی فضلی، فرمانده لشکر
ردیف پایین از سمت راست نفر دوم: اکبر عاطفی / نفر سوم: شهید مرتضی مفاخری، معاون گردان حضرت قاسم / نفر چهارم: شهید جعفر جنگروی، جانشین فرمانده / نفر پنجم: شهید محمد موافقی، معاون گردان المهدی / نفر ششم: شهید قاسم اصغری، معاون گردان تخریب
رفتن به نگارهٔ ۱۳ مرداد

روز ۱۴ مرداد

الگو:نگارهٔ ۱۴ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۱۴ مرداد

روز ۱۵ مرداد

الگو:نگارهٔ ۱۵ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۱۵ مرداد

روز ۱۶ مرداد

الگو:نگارهٔ ۱۶ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۱۶ مرداد

روز ۱۷ مرداد

الگو:نگارهٔ ۱۷ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۱۷ مرداد

روز ۱۸ مرداد

الگو:نگارهٔ ۱۸ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۱۸ مرداد

روز ۱۹ مرداد

الگو:نگارهٔ ۱۹ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۱۹ مرداد

روز ۲۰ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲۰ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲۰ مرداد

روز ۲۱ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲۱ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲۱ مرداد

روز ۲۲ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲۲ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲۲ مرداد

روز ۲۳ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲۳ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲۳ مرداد

روز ۲۴ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲۴ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲۴ مرداد

روز ۲۵ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲۵ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲۵ مرداد

روز ۲۶ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲۶ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲۶ مرداد

روز ۲۷ مرداد

عملیات والفجر ۸ - جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا
جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا، ساعاتی پیش از آغاز عملیات والفجر ۸
ردیف بالا از سمت راست نفر چهارم: شهید ذوالفقاری، معاون آموزش / نفر پنجم: شهید محمود نوریان، فرمانده مهندسی رزمی / نفر ششم: سردار علی فضلی، فرمانده لشکر
ردیف پایین از سمت راست نفر دوم: اکبر عاطفی / نفر سوم: شهید مرتضی مفاخری، معاون گردان حضرت قاسم / نفر چهارم: شهید جعفر جنگروی، جانشین فرمانده / نفر پنجم: شهید محمد موافقی، معاون گردان المهدی / نفر ششم: شهید قاسم اصغری، معاون گردان تخریب
رفتن به نگارهٔ ۲۷ مرداد

روز ۲۸ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲۸ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲۸ مرداد

روز ۲۹ مرداد

الگو:نگارهٔ ۲۹ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۲۹ مرداد

روز ۳۰ مرداد‌ماه

الگو:نگارهٔ ۳۰ مرداد

رفتن به نگارهٔ ۳۰ مرداد