یادبودهای اسفند ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای فروردین ماه  • یادبودهای اردیبهشت ماه  • یادبودهای خرداد ماه  • یادبودهای تیر ماه  • یادبودهای مرداد ماه  • یادبودهای شهریور ماه
 • یادبودهای مهر ماه  • یادبودهای آبان ماه  • یادبودهای آذر ماه  • یادبودهای دی ماه  • یادبودهای بهمن ماه  • یادبودهای اسفند ماه

روز ۱ اسفند‌ماه

شهدای شاخص:

رفتن به یادبودهای ۱ اسفند

روز ۲ اسفند‌ماه

شهدای شاخص:

رفتن به یادبودهای ۲ اسفند

روز ۳ اسفند‌ماه

شهدای شاخص:

رفتن به یادبودهای ۳ اسفند

روز ۴ اسفند‌ماه

شهدای شاخص:

رفتن به یادبودهای ۴ اسفند

روز ۵ اسفند‌ماه

شهدای شاخص:

رفتن به یادبودهای ۵ اسفند

روز ۶ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۶ اسفند

رفتن به یادبودهای ۶ اسفند

روز ۷ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۷ اسفند

رفتن به یادبودهای ۷ اسفند

روز ۸ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۸ اسفند

رفتن به یادبودهای ۸ اسفند

روز ۹ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۹ اسفند

رفتن به یادبودهای ۹ اسفند

روز ۱۰ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۱۰ اسفند

رفتن به یادبودهای ۱۰ اسفند

روز ۱۱ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۱۱ اسفند

رفتن به یادبودهای ۱۱ اسفند

روز ۱۲ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۱۲ اسفند

رفتن به یادبودهای ۱۲ اسفند

روز ۱۳ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۱۳ اسفند

رفتن به یادبودهای ۱۳ اسفند

روز ۱۴ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۱۴ اسفند

رفتن به یادبودهای ۱۴ اسفند

روز ۱۵ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۱۵ اسفند

رفتن به یادبودهای ۱۵ اسفند

روز ۱۶ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۱۶ اسفند

رفتن به یادبودهای ۱۶ اسفند

روز ۱۷ اسفند‌ماه

  • اعدام صدها تن از ارتشیان عراق توسط صدام بدنبال کشف کودتا علیه وی (۱۳۵۹)
  • موشک‌باران مناطق مسکونی و غیرنظامی اهواز توسط عراق (۱۳۵۹)
  • اعتراف مشاور امنیت ملی ريگان بر جانب‌داری امریکا از عراق در جنگ با ایران (۱۳۶۱)
  • استقبال عراق از مواضع تازه لیبی در قبال جنگ با ایران (۱۳۶۵)


شهدای شاخص:

رفتن به یادبودهای ۱۷ اسفند

روز ۱۸ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۱۸ اسفند

رفتن به یادبودهای ۱۸ اسفند

روز ۱۹ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۱۹ اسفند

رفتن به یادبودهای ۱۹ اسفند

روز ۲۰ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۲۰ اسفند

رفتن به یادبودهای ۲۰ اسفند

روز ۲۱ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۲۱ اسفند

رفتن به یادبودهای ۲۱ اسفند

روز ۲۲ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۲۲ اسفند

رفتن به یادبودهای ۲۲ اسفند

روز ۲۳ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۲۳ اسفند

رفتن به یادبودهای ۲۳ اسفند

روز ۲۴ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۲۴ اسفند

رفتن به یادبودهای ۲۴ اسفند

روز ۲۵ اسفند‌ماه

الگو:یادبودهای ۲۵ اسفند

رفتن به یادبودهای ۲۵ اسفند

روز ۲۶ اسفند‌ماه

رفتن به یادبودهای ۲۶ اسفند

روز ۲۷ اسفند‌ماه

رفتن به یادبودهای ۲۷ اسفند

روز ۲۸ اسفند‌ماه

رفتن به یادبودهای ۲۸ اسفند

روز ۲۹ اسفند‌ماه

رفتن به یادبودهای ۲۹ اسفند