شهیدمحمد اکبری لایزنگانی: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
شه ی د محمد اکبر ی لا ی زنگان ی
+
[[شه ی د]] [[محمد اکبر ی لا ی زنگان ی]]
  
تار ی خ تولد :1346/07/12
+
تار ی خ تولد :[[1346/07/12]]
  
تار ی خ شهادت : 1366/11/18
+
تار ی خ شهادت : [[1366/11/18]]
  
 
محل شهادت : نامشخص
 
محل شهادت : نامشخص
سطر ۱۱: سطر ۱۱:
  
 
==زندگی نامه==
 
==زندگی نامه==
محمد فرزند د ی دار کرم ی در مورخه دوازدهم مهرماه هزار و س ی صد و چهل و شش در روستا ی لا ی زنگان در دامان پاک مادر ی دلسوز و مهربان و پدر ی زحمتکش از توابع بخش رستاق [[شهرستان داراب]] چشم به جهان ناپا ی دار گشود محمد توانست مقطع ابتدا یی را در زادگاهش به پا ی ان ببرد پس از آن جهت ادامه تحص ی ل به جنت شهر که در 15 ک ی لومتر ی شهر داراب قرار دارد مهاجرت کرد و تا کلاس سوم راهنما یی درس خواند آنگاه ترک تحص ی ل کرد و به کار رانندگ ی رو ی آورد به محض رس ی دن به سن سرباز ی به خدمت اعزام شد ابتدا دوره آموزش را در اصفهان د ی د و به جمع ی ن ی روها ی هوان ی رو اصفهان پ ی وست پس از آن به صورت داوطلب به روستا ی صالح آباد باختران رفت و تا زمان شهادتش در آنجا ماند و در مقابل با کفار بعث ی و خود فروخته گان داخل ی استقامت ورز ی د و ی در تار ی خ هجدهم بهمن ماه هزار و س ی صد و شصت و شش به درجه رف ی ع شهادت که آرزو ی ش را داشت نائل گ شت پ ی کر پاکش پس از انتقال به شهرستان و زادگاهش در م ی ان انبوه تش یی ع کنندگان پ ی کر پاکش را در گلزار شهدا ی روستا ی لا ی زنگان به خاک سپرده شد و ی همسر ی را اخت ی ار نکرده تا دلبسته به ا ی ن جهان فان ی باشد.
+
محمد فرزند د ی دار کرم ی در مورخه دوازدهم مهرماه هزار و س ی صد و چهل و شش در روستا ی لا ی زنگان در دامان پاک مادر ی دلسوز و مهربان و پدر ی زحمتکش از توابع بخش رستاق شهرستان داراب چشم به جهان ناپا ی دار گشود محمد توانست مقطع ابتدا یی را در زادگاهش به پا ی ان ببرد پس از آن جهت ادامه تحص ی ل به جنت شهر که در 15 ک ی لومتر ی شهر داراب قرار دارد مهاجرت کرد و تا کلاس سوم راهنما یی درس خواند آنگاه ترک تحص ی ل کرد و به کار رانندگ ی رو ی آورد به محض رس ی دن به سن سرباز ی به خدمت اعزام شد ابتدا دوره آموزش را در اصفهان د ی د و به جمع ی ن ی روها ی هوان ی رو اصفهان پ ی وست پس از آن به صورت داوطلب به روستا ی صالح آباد باختران رفت و تا زمان شهادتش در آنجا ماند و در مقابل با کفار بعث ی و خود فروخته گان داخل ی استقامت ورز ی د و ی در تار ی خ هجدهم بهمن ماه هزار و س ی صد و شصت و شش به درجه رف ی ع [[شهادت]] که آرزو ی ش را داشت نائل گ شت پ ی کر پاکش پس از انتقال به شهرستان و زادگاهش در م ی ان انبوه تش یی ع کنندگان پ ی کر پاکش را در گلزار شهدا ی روستا ی لا ی زنگان به خاک سپرده شد و ی همسر ی را اخت ی ار نکرده تا دلبسته به ا ی ن جهان فان ی باشد.
 
<ref>سایت شهدای ارتش</ref>
 
<ref>سایت شهدای ارتش</ref>
 
==پانویس==
 
==پانویس==

نسخهٔ ‏۲۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۷

شه ی د محمد اکبر ی لا ی زنگان ی

تار ی خ تولد :1346/07/12

تار ی خ شهادت : 1366/11/18

محل شهادت : نامشخص

محل آرامگاه :فارس - داراب – لا ی زنگان


زندگی نامه

محمد فرزند د ی دار کرم ی در مورخه دوازدهم مهرماه هزار و س ی صد و چهل و شش در روستا ی لا ی زنگان در دامان پاک مادر ی دلسوز و مهربان و پدر ی زحمتکش از توابع بخش رستاق شهرستان داراب چشم به جهان ناپا ی دار گشود محمد توانست مقطع ابتدا یی را در زادگاهش به پا ی ان ببرد پس از آن جهت ادامه تحص ی ل به جنت شهر که در 15 ک ی لومتر ی شهر داراب قرار دارد مهاجرت کرد و تا کلاس سوم راهنما یی درس خواند آنگاه ترک تحص ی ل کرد و به کار رانندگ ی رو ی آورد به محض رس ی دن به سن سرباز ی به خدمت اعزام شد ابتدا دوره آموزش را در اصفهان د ی د و به جمع ی ن ی روها ی هوان ی رو اصفهان پ ی وست پس از آن به صورت داوطلب به روستا ی صالح آباد باختران رفت و تا زمان شهادتش در آنجا ماند و در مقابل با کفار بعث ی و خود فروخته گان داخل ی استقامت ورز ی د و ی در تار ی خ هجدهم بهمن ماه هزار و س ی صد و شصت و شش به درجه رف ی ع شهادت که آرزو ی ش را داشت نائل گ شت پ ی کر پاکش پس از انتقال به شهرستان و زادگاهش در م ی ان انبوه تش یی ع کنندگان پ ی کر پاکش را در گلزار شهدا ی روستا ی لا ی زنگان به خاک سپرده شد و ی همسر ی را اخت ی ار نکرده تا دلبسته به ا ی ن جهان فان ی باشد. [۱]

پانویس

  1. سایت شهدای ارتش

رده‌ها