شهید مجید رضوی: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 
سطر ۱۰: سطر ۱۰:
  
 
==وصیت نامه==
 
==وصیت نامه==
بسم الله الرحمن الرحيم انماالمؤمنون الذين آمنوباالله ورسوله ثم لم يرتابوااوجاهدوابامالهم وانفسهم في سبيل ا…اولئک هم الصادقون همانامؤمنان واقعي آنانندکه به خداورسول اوايمان آورده اندوبعدازهيچ شک ويأس دردل واردنساختندودرراه خدامال وجانشان جهادکردنداينان به حقيقت راستگويان هستندخدمت پدروبرادران وخواهرانم سلام عرض مي کنم خدمت اقوام ودوستان وآشنايان سلام عرض مي کنم سلامي که ازفرسنگهاي دورمي رسانم يلامي که ديگرشنيده نخواهدشد. خداوندا، توفيق شهادت درراهت ودروري ازمعصيت ونيت راست وپاک به مشتاقانت عنايت فرما. خداياپايان عمرم راشهادت درراهت قراربده خداوندامي ترسم که نکندشايستگي شهادت رانداشته باشم وخون دررگهاي من بخشکدکه خودازخودم بيزارمي شوم خداياچقدرگناه کرده ام وازفرمان توسرپيچي کرده ام که شرمنده ام مراازبخشيدگان درگاه خودقرارده جانم دادي وجانم خواهي گرفت خداياروح ماراازدست اين جسم سنگين که شخت ماراپايگيراين جهان فاني کرده است رهايي ده خدايابه مردم بفهمان خط امام چيست خدايا به امام امت عمري به درازي خودت عنايت فرماومراازسپاهانت.
+
بسم الله الرحمن الرحيم انماالمؤمنون الذين آمنوباالله و رسوله ثم لم يرتابوااوجاهدوابامالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون همانا مؤمنان واقعي آنانند که به خدا و رسول او ايمان آورده اند و بعد از هيچ شک و يأس در دل وارد نساختند و در راه خدا مال و جانشان جهاد کردند اينان به حقيقت راستگويان هستند خدمت پدر و برادران و خواهرانم سلام عرض مي کنم خدمت اقوام و دوستان و آشنايان سلام عرض مي کنم سلامي که از فرسنگهاي دور مي رسانم سلامي که ديگر شنيده نخواهد شد. خداوندا، توفيق شهادت در راهت و دروري از معصيت و نيت راست و پاک به مشتاقانت عنايت فرما. خدايا پايان عمرم را شهادت در راهت قرار بده خداوندا مي ترسم که نکند شايستگي شهادت را نداشته باشم و خون در رگهاي من بخشکد که خود از خودم بيزار مي شوم خدايا چقدر گناه کرده ام و از فرمان تو سرپيچي کرده ام که شرمنده ام مرا از بخشيدگان درگاه خود قرار ده جانم دادي و جانم خواهي گرفت خدايا روح ما را از دست اين جسم سنگين که سخت ما را پايگير اين جهان فاني کرده است رهايي ده خدايا به مردم بفهمان خط امام چيست خدايا به امام امت عمري به درازي خودت عنايت فرما و مرا از سپاهانت.<ref>[http://yaranereza.ir/ShowSoldier.aspx?SID=10220 سایت یاران رضا]</ref>
 +
==پانویس==
  
منبع سایت یاران رضا
+
<references />
http://yaranereza.ir/ShowSoldier.aspx?SID=10220
+

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۴۵

تاریخ تولد : نام : مجید محل تولد : مشهد نام خانوادگی : رضوی‌ تاریخ شهادت : 1366/04/28 نام پدر : حسین‌ مکان شهادت : تحصیلات : نامشخص منطقه شهادت : شغل : دانش آموز یگان خدمتی : گروه مربوط : گروهی برای این شهید ثبت نشده است. نوع عضویت : سایر شهدا مسئولیت : رزمنده‌ گلزار :

وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم انماالمؤمنون الذين آمنوباالله و رسوله ثم لم يرتابوااوجاهدوابامالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون همانا مؤمنان واقعي آنانند که به خدا و رسول او ايمان آورده اند و بعد از هيچ شک و يأس در دل وارد نساختند و در راه خدا مال و جانشان جهاد کردند اينان به حقيقت راستگويان هستند خدمت پدر و برادران و خواهرانم سلام عرض مي کنم خدمت اقوام و دوستان و آشنايان سلام عرض مي کنم سلامي که از فرسنگهاي دور مي رسانم سلامي که ديگر شنيده نخواهد شد. خداوندا، توفيق شهادت در راهت و دروري از معصيت و نيت راست و پاک به مشتاقانت عنايت فرما. خدايا پايان عمرم را شهادت در راهت قرار بده خداوندا مي ترسم که نکند شايستگي شهادت را نداشته باشم و خون در رگهاي من بخشکد که خود از خودم بيزار مي شوم خدايا چقدر گناه کرده ام و از فرمان تو سرپيچي کرده ام که شرمنده ام مرا از بخشيدگان درگاه خود قرار ده جانم دادي و جانم خواهي گرفت خدايا روح ما را از دست اين جسم سنگين که سخت ما را پايگير اين جهان فاني کرده است رهايي ده خدايا به مردم بفهمان خط امام چيست خدايا به امام امت عمري به درازي خودت عنايت فرما و مرا از سپاهانت.[۱]

پانویس

  1. سایت یاران رضا