عملیات‌های جنگ ایران و عراق

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو

در ذیل شما فهرست عملیات‌های انجام گرفته در جنگ ایران و عراق را به تفکیک نوع، مشاهده می‌فرمائید.

فهرست عملیات‌های زمینی جنگ ایران و عراق

نام عملیات نوع رمز عملیات جبهه‌ی عملیات مکان عملیات تاریخ شروع تاریخ پایان نیروهای عمل‌کننده توضیحات
عملیات شمال آبادان - ایستگاه حسینیه عملیات ۱۳۵۹/۰۶/۳۱ ۱۳۵۹/۰۷/۱۹
عملیات قصر شیرین ۱ عملیات پدافندی ۱۳۵۹/۰۶/۳۱ ۱۳۵۹/۰۶/۳۱
عملیات مقاومت خرمشهر
(پدافندی خرمشهر)
عملیات پدافندی ۱۳۵۹/۰۶/۳۱ ۱۳۵۹/۰۸/۰۴
عملیات پاسگاه سنگی عملیات ۱۳۵۹/۰۷/۰۲ ۱۳۵۹/۰۷/۰۲
عملیات پاتاق ـ ریجاب عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۷/۰۵ ۱۳۵۹/۰۷/۲۵
عملیات سومار عملیات پدافندی ۱۳۵۹/۰۷/۰۵ ۱۳۵۹/۰۷/۰۵
عملیات کانی سخت ۱ عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۷/۰۵ ۱۳۵۹/۰۷/۰۷
عملیات قلقله عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۷/۰۷ ۱۳۵۹/۰۷/۰۷
عملیات شهید غیور اصلی عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۷/۰۹ ۱۳۵۹/۰۷/۰۹
عملیات موسیان عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۷/۱۳
عملیات چیلات ۱ عملیات ایذایی ۱۳۵۹/۰۷/۱۷ ۱۳۵۹/۰۷/۱۷
عملیات شمال آبادان ۱ عملیات آفندی ۱۳۵۹/۰۷/۱۹ ۱۳۵۹/۰۷/۱۹
عملیات کوره موش عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۷/۲۱ ۱۳۵۹/۰۷/۲۱
عملیات پای پل کرخه عملیات آفندی ۱۳۵۹/۰۷/۲۳ ۱۳۵۹/۰۷/۲۳
عملیات دزفول
(پل نادری)
عملیات گسترده دزفول، اندیمشک، غرب پل نادری ۱۳۵۹/۰۷/۲۳ ۱۳۵۹/۰۷/۲۳ ارتش
عملیات جاده ماهشهر- آبادان ۱ عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۸/۰۳ ۱۳۵۹/۰۸/۰۳
عملیات شمال آبادان ۲ عملیات ۱۳۵۹/۰۸/۰۸ ۱۳۵۹/۰۸/۰۸
عملیات ذوالفقاریه
(جلوگیری از سقوط آبادان)
عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۸/۰۹ ۱۳۵۹/۰۸/۱۰
عملیات شهید گلاب بخش
(افشار آباد)
عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۸/۰۹ ۱۳۵۹/۰۸/۰۹
عملیات میمک ۱ عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۸/۰۹ ۱۳۵۹/۰۸/۰۹
عملیات زیل ۱ عملیات ۱۳۵۹/۰۸/۲۴ ۱۳۵۹/۰۸/۲۴ سپاه
عملیات سوسنگرد
(شکست محاصره و آزادسازی سوسنگرد)
عملیات نیمه گسترده ۱۳۵۹/۰۸/۲۶ ۱۳۵۹/۰۸/۲۶
عملیات ایذایی عاشورا ۱
(بازی دراز)
عملیات ایذایی ۱۳۵۹/۰۸/۲۸ ۱۳۵۹/۰۸/۲۸
عملیات بیات عملیات ۱۳۵۹/۰۹/۱۸ ۱۳۵۹/۰۹/۱۸
عملیات سه راهی آبادان عملیات محدود ۱۳۵۹/۰۹/۱۹ ۱۳۵۹/۰۹/۱۹
عملیات کلینه و سید صادق ۱ عملیات ایذایی ۱۳۵۹/۰۹/۲۸ ۱۳۵۹/۰۹/۲۸
عملیات زیل ۲ عملیات ۱۳۵۹/۱۰/۰۹ ۱۳۵۹/۱۰/۰۹ سپاه
عملیات تنگه حاجیان عملیات محدود ۱۳۵۹/۱۰/۱۴ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴
عملیات زیل ۳ عملیات ۱۳۵۹/۱۰/۱۵ ۱۳۵۹/۱۰/۱۵ سپاه
عملیات نصر
(هویزه)
کرخه کور
عملیات گسترده دشت آزادگان، جاده حمیدیه - سوسنگرد، هویزه ۱۳۵۹/۱۰/۱۵ ۱۳۵۹/۱۰/۱۸ سپاه
ارتش
ستاد جنگ‌های نامنظم
عملیات شهید نظری
(کنجان چم)
عملیات ۱۳۵۹/۱۰/۱۹ ۱۳۵۹/۱۰/۱۹
عملیات ضربت ذوالفقار
(خوارزم)
آزادسازی میمک
عملیات نیمه گسترده ۱۳۵۹/۱۰/۱۹ ۱۳۵۹/۱۱/۲۰
عملیات توکل عملیات گسترده آبادان - سه راهی ماهشهر ۱۳۵۹/۱۰/۲۰ ۱۳۵۹/۱۰/۲۰ سپاه
ارتش
ستاد جنگ‌های نامنظم
عملیات شهید فرجیان زاده
(زیل و تنگه کنجان چم)
عملیات محدود ۱۳۵۹/۱۱/۲۶ ۱۳۵۹/۱۱/۲۶
عملیات نامنظم ۱۳۵۹/۱۲/۰۸ عملیات ۱۳۵۹/۱۲/۰۸ ۱۳۵۹/۱۲/۰۸
عملیات کلینه و سید صادق ۲ عملیات محدود ۱۳۵۹/۱۲/۱۵ ۱۳۵۹/۱۲/۱۵
عملیات چغالوند عملیات محدود ۱۳۵۹/۱۲/۲۵ ۱۳۵۹/۱۲/۲۸
عملیات شهید عباس ملکی عملیات محدود ۱۳۵۹/۱۲/۲۵
عملیات امام مهدی (عج) ۱
(سرپل ذهاب ۱)
عملیات محدود ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ ۱۳۵۹/۱۲/۲۶
عملیات میمک ۲ عملیات محدود ۱۳۵۹/۸/۱۵ ۱۳۵۹/۸/۱۵
عملیات قوچ سلطان
(آفندی خیبر)
عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۱/۰۱ ۱۳۶۰/۰۱/۰۵
عملیات پاسگاه شهدا عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۱/۰۴ ۱۳۶۰/۰۱/۱۵
عملیات نامنظم ۱۳۶۰/۰۱/۰۵ عملیات ۱۳۶۰/۰۱/۰۵ ۱۳۶۰/۰۱/۰۵
عملیات نامنظم ۱۳۶۰/۰۱/۱۰ عملیات ۱۳۶۰/۰۱/۱۰ ۱۳۶۰/۰۱/۱۰
عملیات زیل ۴ عملیات ۱۳۶۰/۰۱/۱۴ ۱۳۶۰/۰۱/۱۴ سپاه
عملیات امام مهدی (عج) ۲
(دزفول)
عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۱/۱۵ ۱۳۶۰/۰۱/۱۵
عملیات کانال هندلی عملیات ۱۳۶۰/۰۱/۱۵ ۱۳۶۰/۰۱/۱۵
عملیات محور كرخه - دزفول عملیات ۱۳۶۰/۰۱/۱۵ ۱۳۶۰/۰۱/۱۵
عملیات لانون و آسون عملیات ۱۳۶۰/۰۱/۲۲ ۱۳۶۰/۰۲/۲۱
عملیات امام مهدی (عج) ۳
(شوش)
عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۱/۲۵ ۱۳۶۰/۰۱/۲۵
عملیات محور شوش دانیال عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۱/۲۵ ۱۳۶۰/۰۱/۲۵
عملیات پدافندی قوچ سلطان عملیات پدافندی ۱۳۶۰/۰۱/۲۷ ۱۳۶۰/۰۱/۲۷
عملیات بازی دراز ۱ عملیات نیمه گسترده غرب سرپل ذهاب، ارتفاعات بازی دراز ۱۳۶۰/۰۲/۰۱ ۱۳۶۰/۰۲/۰۹ سپاه
ارتش
عملیات تپه چشمه عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۲/۱۱ ۱۳۶۰/۰۲/۱۱
عملیات ابوذر عملیات ایذایی ۱۳۶۰/۰۲/۱۲
عملیات شیخ فضل الله نوری
(تپه‌های مدن)
عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۲/۲۵ ۱۳۶۰/۰۲/۲۵
عملیات امام علی (ع)
(آفندی الله اکبر)
عملیات نیمه گسترده منطقه عمومی شوش، سوسنگرد، تپه‌های الله‌اكبر، تپه‌های شحیطیه، محدوده‌ی رود کرخه ۱۳۶۰/۰۲/۳۱ ۱۳۶۰/۰۳/۰۵ سپاه
ارتش
ستاد جنگ‌های نامنظم
عملیات تپه‌های انگوش عملیات ۱۳۶۰/۰۲/۳۱ ۱۳۶۰/۰۲/۳۱
عملیات بانی بنوک عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۳/۰۴ ۱۳۶۰/۰۳/۰۹
عملیات چیلات ۲ عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۳/۱۱ ۱۳۶۰/۰۳/۱۱
عملیات کوئیک عزیز و کوئیک مجید عملیات ایذایی ۱۳۶۰/۰۳/۱۵ ۱۳۶۰/۰۳/۱۵
عملیات فرمانده کل قوا
(فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا)
عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۰/۰۳/۲۱ ۱۳۶۰/۰۳/۲۵
عملیات شهید رستمی
(دهلاویه)
عملیات نامنظم ۱۳۶۰/۰۳/۲۶ ۱۳۶۰/۰۳/۳۰
عملیات جاده ماهشهر- آبادان ۲ عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۳/۳۱
عملیات روح الله، خمینی کبیر عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۰/۰۴/۱۱ ۱۳۶۰/۰۴/۱۳
عملیات مرخیل عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۴/۲۶ ۱۳۶۰/۰۴/۲۶
عملیات جنوب مریوان عملیات ۱۳۶۰/۰۴/۳۰ ۱۳۶۰/۰۴/۳۱
عملیات شهید چمران ۱
(جاده آبادان)
عملیات نامنظم ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ ۱۳۶۰/۰۵/۰۴
عملیات شهید چمران ۲
(کرخه نور)
عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۵/۰۵ ۱۳۶۰/۰۵/۰۵
عملیات طراح عملیات ۱۳۶۰/۰۵/۰۵
عملیات محدود رمضان عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۵/۰۵ ۱۳۶۰/۰۵/۰۵
عملیات تپه ۳۵۰ عملیات ۱۳۶۰/۰۵/۱۲ ۱۳۶۰/۰۵/۱۲
عملیات جنوب نوسود عملیات ایذایی ۱۳۶۰/۰۵/۳۱ ۱۳۶۰/۰۵/۳۱
عملیات اورامانات عملیات ایذایی ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ ۱۳۶۰/۰۶/۰۳
عملیات نامنظم ۱۳۶۰/۰۶/۰۵ عملیات ۱۳۶۰/۰۶/۰۵ ۱۳۶۰/۰۶/۰۵
[[عملیات رجایی و باهنر
(بازی دراز ۲)
عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۰/۰۶/۱۱ ۱۳۶۰/۰۶/۱۶
عملیات شحیطیه - الله اكبر عملیات ۱۳۶۰/۰۶/۱۱ ۱۳۶۰/۰۶/۱۱
عملیات شهید مدنی عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۶/۲۷ ۱۳۶۰/۰۶/۲۷
عملیات ثامن‌الائمه
(شكست حصر آبادان)
عملیات گسترده نصر من الله و فتح قریب شرق رود كارون، آبادان ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ۱۳۶۰/۰۷/۰۶ سپاه
ارتش
عملیات ثامن‌الائمه(شکست حصر آبادان) در تاریخ ۵ مهر ۱۳۶۰ در منطقه‌ی آبادان و بخش شرق رود كارون، به منظور شکست حصر آبادان، به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و با رمز نصر من الله و فتح قریب اجرا شد و در تاریخ ۶ مهر ۱۳۶۰ با آزادسازی ۱۵۰ کیلومتر از خاک ایران، تصرف ساحل شرقی کارون و پایان محاصره آبادان، پایان پذیرفت.
عملیات طریق‌القدس عملیات گسترده یا حسین (ع) دشت آزادگان، بستان، چزابه، هورالهویزه و غرب سوسنگرد ۱۳۶۰/۰۹/۰۸ ۱۳۶۰/۰۹/۱۵ سپاه
ارتش
عملیات طریق‌القدس در تاریخ ۸ آذر ۱۳۶۰ در منطقه‌ی جنوبی دشت آزادگان، بستان، چزابه، هورالهویزه و غرب سوسنگرد، به منظور تصرف تنگه‌ی چزابه جهت قطع ارتباط نیروهای عراق در جبهه‌ی شمال و جنوب و همچنین آزادسازی شهر بستان، به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و با رمز یا حسین (ع) اجرا شد و در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۶۰ با پیروزی قاطع و رسیدن به اهداف خود، پایان پذیرفت.
عملیات کانی سخت ۲ عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
عملیات مطلع الفجر عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۰/۰۹/۲۰ ۱۳۶۰/۱۰/۰۶
عملیات امیر المومنین (ع) عملیات محدود ۱۳۶۰/۰۹/۲۲ ۱۳۶۰/۰۹/۲۲
عملیات سلمان عملیات ۱۳۶۰/۱۰/۰۲ ۱۳۶۰/۱۰/۰۴
عملیات محمد رسول الله (ص) عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۰/۱۰/۱۲ ۱۳۶۰/۱۰/۱۳
عملیات خاتم النبیین (ص) عملیات ایذایی ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ ۱۳۶۰/۱۰/۲۱
عملیات سه گلان - چیلات عملیات ۱۳۶۰/۱۰/۲۵ ۱۳۶۰/۱۰/۲۵
عملیات دهلران عملیات ۱۳۶۰/۱۱/۱۲ ۱۳۶۰/۱۱/۱۲
عملیات چزابه عملیات ۱۳۶۰/۱۱/۱۷ ۱۳۶۰/۱۱/۲۷
عملیات مولای متقیان (ع)
(امام علی)
جنگ چزابه
عملیات یا علی ادركنی (ع) شوش‌ دانیال‌ و تنگه چزابه ۱۳۶۰/۱۲/۰۱ ۱۳۶۰/۱۲/۱۳ سپاه عملیات مولای متقیان (ع) - معروف به جنگ چزابه - در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۶۰ در منطقه‌ شوش‌ دانیال‌، به منظور پس زدن پاتک سنگین عراق در منطقه‌ی چزابه و در صورت امکان، پیشروی در این منطقه، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با رمز یا علی ادركنی (ع) اجرا شد و در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۶۰ با پیروزی و استحکام بخشید به مواضع ایران، پایان پذیرفت.
عملیات ام الحسنین (س) عملیات ایذایی ۱۳۶۰/۱۲/۲۴ ۱۳۶۰/۱۲/۲۴
عملیات فتح المبین عملیات گسترده یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا شوش، اندیمشک، غرب دزفول و کرخه ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ ۱۳۶۱/۰۱/۱۲ سپاه
ارتش
عملیات فتح‌المبین در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۶۱ در محور شوش، رودخانه کرخه، جاده‌ی اهواز – اندیمشک و غرب دزفول، به منظور آزادسازی مناطق اشغال شده‌ای همچون، سایت ۴ و ۵ رادار و همچنین ده‌ها روستا و همچنین دورنمودن شهرهای شوش، اندیمشک، دزفول و جاده‌ی اهواز - اندیمشک، از تیررس آتش توپخانه‌ی عراق، به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و با رمز یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا اجرا شد و در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۶۱ با پیروزی قاطع و رسیدن به اهداف خود، پایان پذیرفت.
عملیات یا صاحب الزمان (عج) عملیات ۱۳۶۱/۰۱/۲۸ ۱۳۶۱/۰۱/۲۸
عملیات الی بیت‌المقدس
(بیت‌المقدس)
آزادسازی خرمشهر
عملیات گسترده یا علی بن ابی‌طالب (ع) اهواز، دشت آزادگان، هویزه، پادگان حمید، خرمشهر، کرخه و کارون ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ ۱۳۶۱/۰۳/۰۳ سپاه
ارتش
عملیات الی بیت‌المقدس (بیت‌المقدس) در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ در مناطق اهواز، دشت آزادگان، هویزه، پادگان حمید، خرمشهر، کرخه و کارون، به منظور آزادسازی شهرهای خرمشهر و هویزه و همچنین پادگان حمید به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و با رمز یا علی بن ابی‌طالب (ع) اجرا شد و در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۶۱ با آزادسازی ۵۰۳۸ کیلومتر از خاک ایران، بالاخص شهرهای خرمشهر و هویزه و نیز پادگان حمید و جاده اهواز – خرمشهر، پایان پذیرفت.
عملیات حسین بن علی (ع) عملیات محدود ۱۳۶۱/۰۲/۲۶ ۱۳۶۱/۰۲/۲۶
عملیات رمضان عملیات گسترده یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی شلمچه، شمال‌غربی خرمشهر و شرق بصره ۱۳۶۱/۰۴/۲۲ ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ سپاه
ارتش
عملیات ثارالله (ع) عملیات محدود ۱۳۶۱/۰۵/۱۵ ۱۳۶۱/۰۵/۱۵
عملیات حسن بن علی (ع) عملیات نامنظم ۱۳۶۱/۰۶/۱۴ ۱۳۶۱/۰۶/۲۷
عملیات مسلم بن عقیل (ع) عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۱/۰۷/۰۹ ۱۳۶۱/۰۷/۱۶
عملیات محرم عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۱/۰۸/۱۰ ۱۳۶۱/۰۸/۱۶
عملیات والفجر مقدماتی عملیات گسترده یا الله، یا الله، یا الله منطقه رملی غرب ارتفاعات میشداغ (حدفاصل فکه تا چزابه) ۱۳۶۱/۱۱/۱۷ ۱۳۶۱/۱۱/۲۱ سپاه
ارتش
عملیات والفجر مقدماتی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ در منطقه‌ی رملی غرب ارتفاعات میشداغ (حدفاصل فکه تا چزابه) به منظور تصرف پل غزیله و در صورت امکان تصرف شهر العماره به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با رمز یا الله، یا الله، یا الله اجرا شد و در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۶۱ با شکست، پایان پذیرفت.
عملیات والفجر ۱ عملیات گسترده یا الله، یا الله، یا الله منطقه‌ی شمال غربی فکه تا بلندی‌های حمرین، جبل فوقی ۱۳۶۲/۰۱/۲۱ ۱۳۶۲/۰۱/۲۸ سپاه
ارتش
عملیات والفجر ۲ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۲/۰۴/۲۹ ۱۳۶۲/۰۵/۱۳
عملیات والفجر ۳ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۲/۰۵/۰۷ ۱۳۶۲/۰۵/۳۱
عملیات والفجر ۴ عملیات گسترده یا الله، یا الله، یا الله منطقه شمالی شهر پنجوین - سلیمانیه عراق ۱۳۶۲/۰۷/۲۷ ۱۳۶۲/۰۸/۲۷ سپاه
ارتش
اتحادیه‌ی میهنی کردستان عراق
عملیات تحریر‌القدس عملیات محدود لبیک یا خمینی جنوب غربی شهر مرزی مریوان، سلیمانیه‌ی عراق ۱۳۶۲/۱۱/۲۱ ۱۳۶۲/۱۱/۲۲ سپاه
ارتش
عملیات تحریر القدس در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۶۲ در منطقه‌ی جنوب غربی شهر مرزی مریوان و سلیمانیه‌ی عراق، به منظور تصرف بلندی‌های دربندخوان و گمراه کردن عراق از طرح عملیات خیبر از سوی لشگر انصارالحسین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با رمز لبیک یا خمینی اجرا شد و در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۶۲ با تصرف بلندی‌های شیخ سومر و شاخ شمیران و نزدیک به ۱۱۰ کیلومتر مربع از خاک عراق، پایان پذیرفت.
عملیات والفجر ۵ عملیات محدود ۱۳۶۲/۱۱/۲۷ ۱۳۶۲/۱۱/۲۸
عملیات والفجر ۶ عملیات محدود ۱۳۶۲/۱۲/۰۲ ۱۳۶۲/۱۲/۰۴
عملیات خیبر عملیات گسترده یا رسول الله (ص) طلائیه، هورالهویزه، جزایر مجنون، شرق دجله، شمال بصره ۱۳۶۲/۱۲/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ سپاه
ارتش
عملیات خیبر در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۲ در شرق رودخانه‌ی دجله و داخل هورالهویزه، به منظور تصرف بخش شرقی رودخانه‌ی دجله و جزایر مجنون و جلوگیری از تقویت سپاه سوم عراق توسط ایران با رمز یا رسول الله (ص)، به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران اجرا شد و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۶۲ با رسیدن به اهداف خود، با موفقیت پایان پذیرفت.
عملیات عاشورا عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۳/۰۷/۲۶ ۱۳۶۳/۰۷/۳۰
عملیات میانکوه ۱ عملیات ۱۳۶۳/۰۹/۱۲ ۱۳۶۳/۰۹/۱۲
عملیات والفجر ۷ عملیات ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ ***
عملیات ارتفاع ۴۰۲ عملیات ۱۳۶۳/۱۱/۱۱ ۱۳۶۳/۱۱/۱۱
عملیات پدافندی میمک عملیات ۱۳۶۳/۱۱/۲۰ ۱۳۶۳/۱۱/۲۳
عملیات بدر عملیات گسترده یا فاطمه الزهرا (س) هورالهویزه، شبه جزیره‌ی فاو ۱۳۶۳/۱۲/۱۳ ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ سپاه
ارتش
عملیات بدر در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۶۳ در شرق رودخانه‌ی دجله و داخل هورالهویزه، به منظور تصرف هورالهویزه و جاده‌ی بصره - العماره و همچنین تهدید بصره از شمال، توسط ایران با رمز یا فاطمه الزهرا (س) ، به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران اجرا شد و در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۶۳ با عدم دستیابی به اهداف اصلی خود، پایان پذیرفت.
عملیات ایذایی ظفر ۱
(جزیره مینو)
عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۳/۰۷ ۱۳۶۴/۰۳/۰۷
عملیات قدس ۱ عملیات محدود ۱۳۶۴/۰۳/۲۴ ۱۳۶۴/۰۳/۲۸
عملیات ایذایی ظفر ۲
(پنجوین)
عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۴/۰۵ ۱۳۶۴/۰۴/۰۵
عملیات قدس ۲ عملیات محدود ۱۳۶۴/۰۴/۰۶ ۱۳۶۴/۰۴/۰۶
عملیات ایذایی ظفر ۳ عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۴/۰۷ ۱۳۶۴/۰۴/۰۷
عملیات ایذایی ظفر ۴
(سومار)
عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۴/۰۹ ۱۳۶۴/۰۴/۰۹
عملیات قدس ۳ عملیات محدود ۱۳۶۴/۰۴/۲۰ ۱۳۶۴/۰۴/۲۰
عملیات شرهانی عملیات ۱۳۶۴/۰۴/۲۱ ۱۳۶۴/۰۴/۲۱
عملیات قادر عملیات گسترده یا صاحب الزمان (عج) غرب شهر اشنویه، سیدکان، چومان مصطفی ۱۳۶۴/۰۴/۲۳ ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ سپاه
ارتش
عملیات ارتفاع گیسکه عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۴/۳۱ ۱۳۶۴/۰۴/۳۱
عملیات قدس ۴ عملیات محدود ۱۳۶۴/۰۵/۰۱ ۱۳۶۴/۰۵/۰۵
عملیات چنگوله ۱ عملیات ۱۳۶۴/۰۵/۱۰ ۱۳۶۴/۰۵/۱۰
عملیات قدس ۵ عملیات محدود ۱۳۶۴/۰۵/۱۵ ۱۳۶۴/۰۵/۱۷
عملیات عاشورا ۱ عملیات محدود ۱۳۶۴/۰۵/۲۳ ۱۳۶۴/۰۵/۲۳
عملیات عاشورا ۲ عملیات محدود ۱۳۶۴/۰۵/۲۴ ۱۳۶۴/۰۵/۲۴
عملیات عاشورا ۳ عملیات محدود ۱۳۶۴/۰۵/۲۵ ۱۳۶۴/۰۵/۲۵
عملیات عمار ۳
(میمک)
عملیات ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ ۱۳۶۴/۰۶/۱۸
عملیات ارتفاع ۶۲۵ عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۶/۳۰ ۱۳۶۴/۰۶/۳۰
عملیات تپه سرخی عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۷/۰۳ ۱۳۶۴/۰۷/۰۳
عملیات خسروی عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۷/۱۵ ۱۳۶۴/۰۷/۱۵
عملیات فتح ۱ عملیات نامنظم ۱۳۶۴/۰۷/۱۹ ۱۳۶۴/۰۷/۲۰
عملیات منطقه عمومی سومار عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۷/۲۹ ۱۳۶۴/۰۷/۲۹
عملیات عاشورا ۴ عملیات محدود ۱۳۶۴/۰۷/۳۰ ۱۳۶۴/۰۷/۳۰
عملیات کولک عملیات ۱۳۶۴/۰۸/۰۵ ۱۳۶۴/۰۸/۰۵
عملیات شمال سان واپا عملیات ایذایی ۱۳۶۴/۰۸/۱۵ ۱۳۶۴/۰۸/۱۵
عملیات میانکوه ۲ عملیات ۱۳۶۴/۰۸/۱۵ ۱۳۶۴/۰۸/۱۵
عملیات کانی سخت ۳ عملیات ۱۳۶۴/۰۹/۰۲ ۱۳۶۴/۰۹/۰۲
عملیات چنگوله ۲ عملیات ۱۳۶۴/۰۹/۰۸ ۱۳۶۴/۰۹/۰۸
عملیات والفجر ۸ عملیات گسترده یا فاطمه الزهرا (س) شبه جزیره‌ی فاو، جنوب عراق ۱۳۶۴/۱۱/۲۰ ۱۳۶۵/۰۱/۲۹ سپاه
ارتش
عملیات والفجر ۸ در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ در منطقه‌ی جنوبی عراق، به منظور تصرف شبه جزیره‌ی فاو و کسب یک برتری سیاسی به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و با رمز یا فاطمه الزهرا (س) اجرا شد و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۶۵ با تصرف شبه جزیره‌ی فاو، پایان پذیرفت.
عملیات والفجر ۹ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۴/۱۲/۰۵ ۱۳۶۴/۱۲/۰۹
عملیات چوارتا عملیات ۱۳۶۴/۱۲/۱۶ ۱۳۶۵/۰۱/۰۴
عملیات لولان عملیات ۱۳۶۵/۰۲/۰۳ ۱۳۶۵/۰۲/۰۵
عملیات تکمیلی والفجر ۸ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۵/۰۲/۰۸
عملیات پدافندی شرهانی عملیات پدافندی ۱۳۶۵/۰۲/۱۹ ۱۳۶۵/۰۲/۲۳
عملیات حاج عمران عملیات ۱۳۶۵/۰۲/۲۴ ۱۳۶۵/۰۲/۲۷
عملیات کربلای ۱ عملیات گسترده یا ابوالفضل العباس (ع) ادرکنی مهران ۱۳۶۵/۰۴/۰۹ ۱۳۶۵/۰۴/۱۹ سپاه
عملیات جزیره مجنون عملیات ۱۳۶۵/۰۴/۲۱ ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
عملیات کربلای ۲ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۵/۰۶/۱۰ ۱۳۶۵/۰۶/۱۱
عملیات انصار عملیات ۱۳۶۵/۰۶/۲۰ ۱۳۶۵/۰۶/۲۰
عملیات فتح ۲ عملیات نامنظم ۱۳۶۵/۰۸/۰۴ ۱۳۶۵/۰۸/۰۴
عملیات فتح ۳ عملیات نامنظم ۱۳۶۵/۰۸/۲۴ ۱۳۶۵/۰۸/۲۴
عملیات کربلای ۴ عملیات گسترده محمد رسول الله (ص) شلمچه، شرق بصره، جزیره‌ ام‌الرصاص‌ و ابوالخصیب ۱۳۶۵/۱۰/۰۳ ۱۳۶۵/۱۰/۰۵ سپاه عملیات کربلای ۴ در تاریخ ۳ دی ۱۳۶۵ در منطقه‌ی جنوبی عراق، به منظور تصرف ابوالخصیب و تهدید بصره از جنوب آن، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با رمز محمد رسول الله (ص) اجرا شد و در تاریخ ۵ دی ۱۳۶۵ با شکست سنگین ایران، پایان پذیرفت.
عملیات کربلای ۵ عملیات گسترده یا زهرا (س) منطقه‌ی شلمچه، جنوب شرق شهر بصره ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ ۱۳۶۵/۱۲/۰۴ سپاه
ارتش
عملیات کربلای ۵ در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۶۵ در منطقه‌ی جنوبی عراق، به منظور تصرف شهر بصره و کسب یک برتری سیاسی به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و با رمز یا زهرا (س) اجرا شد و در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۶۵ با پیروزی نسبی ایران از بعد سیاسی و حفظ شهر بصره از سوی نیروهای عراق، پایان پذیرفت.
عملیات کربلای ۶ عملیات گسترده یا فاطمه الزهرا (س) سومار و نفت شهر ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ ارتش
عملیات فتح ۴ عملیات نامنظم ۱۳۶۵/۱۱/۲۲ ۱۳۶۵/۱۱/۲۳
عملیات تکمیلی کربلای ۵ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۵/۱۲/۰۳ ۱۳۶۵/۱۲/۱۳
عملیات کربلای ۷ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ ۱۳۶۵/۱۲/۱۷
عملیات کربلای ۸ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۶/۰۱/۱۸ ۱۳۶۶/۰۱/۲۱
عملیات کربلای ۹ عملیات محدود ۱۳۶۶/۰۱/۲۰ ۱۳۶۶/۰۱/۲۰
عملیات فتح ۵ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۱/۲۵ ۱۳۶۶/۰۱/۲۵
عملیات کربلای ۱۰ عملیات گسترده یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی شمال سلیمانیه عراق، ماووت ۱۳۶۶/۰۱/۲۵ ۱۳۶۶/۰۲/۰۵ سپاه
اتحادیه‌ی میهنی کردستان عراق
عملیات نصر ۱ عملیات محدود ۱۳۶۶/۰۱/۲۵ ۱۳۶۶/۰۱/۲۵
عملیات نصر ۲ عملیات محدود ۱۳۶۶/۰۳/۱۳ ۱۳۶۶/۰۳/۱۳
عملیات فتح ۶ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۳/۲۷ ۱۳۶۶/۰۳/۲۷
عملیات نصر ۳ عملیات محدود ۱۳۶۶/۰۳/۲۷ ۱۳۶۶/۰۳/۲۸
عملیات نصر ۴ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۶/۰۳/۳۱ ۱۳۶۰/۰۴/۱۳
عملیات نصر ۵ عملیات محدود ۱۳۶۶/۰۴/۰۱ ۱۳۶۶/۰۴/۰۳
عملیات فتح ۷ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۴/۰۷ ۱۳۶۶/۰۴/۰۷
عملیات فتح ۸ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۴/۲۸ ۱۳۶۶/۰۴/۲۸
عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۵/۰۱ عملیات ۱۳۶۶/۰۵/۰۱ ۱۳۶۶/۰۵/۰۱
عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۵/۰۵ عملیات ۱۳۶۶/۰۵/۰۵ ۱۳۶۶/۰۵/۰۵
عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۵/۰۶ عملیات ۱۳۶۶/۰۵/۰۶ ۱۳۶۶/۰۵/۰۶
عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۵/۱۰ عملیات ۱۳۶۶/۰۵/۱۰ ۱۳۶۶/۰۵/۱۰
عملیات نصر ۶ عملیات محدود ۱۳۶۶/۰۵/۱۰ ۱۳۶۶/۰۵/۱۰
عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۵/۱۳ عملیات ۱۳۶۶/۰۵/۱۳ ۱۳۶۶/۰۵/۱۳
عملیات نصر ۷ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۶/۰۵/۱۴ ۱۳۶۶/۰۵/۱۵
عملیات فتح ۹ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ ۱۳۶۶/۰۵/۲۳
عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۵/۳۰ عملیات ۱۳۶۶/۰۵/۳۰ ۱۳۶۶/۰۵/۳۰
عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۶/۰۹ عملیات ۱۳۶۶/۰۶/۰۹ ۱۳۶۶/۰۶/۰۹
عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۶/۱۲ عملیات ۱۳۶۶/۰۶/۱۲ ۱۳۶۶/۰۶/۱۲
عملیات فتح ۱۰ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۶/۱۳ ۱۳۶۶/۰۶/۱۳
عملیات نامنظم ظفر ۱
(دهوک)
عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۶/۲۷ ۱۳۶۶/۰۶/۲۷
عملیات نامنظم ظفر ۲ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۷/۱۲ ۱۳۶۶/۰۷/۱۲
عملیات نامنظم ظفر ۳ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۸/۲۵ ۱۳۶۶/۰۸/۲۵
عملیات نصر ۸ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۶/۰۸/۲۶ ۱۳۶۶/۰۹/۰۵
عملیات نامنظم ظفر ۴ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۰۸/۲۸ ۱۳۶۶/۰۸/۲۸
عملیات نصر ۹ عملیات ۱۳۶۶/۰۹/۰۱ ۱۳۶۶/۰۹/۰۳
عملیات نامنظم ظفر ۵ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۱۰/۲۲ ۱۳۶۶/۱۰/۲۲
عملیات بیت‌المقدس ۲ عملیات گسترده یا زهرا (س) ارتفاعات ماووت و قمیش - سلیمانیه عراق ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ ۱۳۶۶/۱۱/۰۲ سپاه
عملیات قلاویزان عملیات ۱۳۶۶/۱۱/۰۸ ۱۳۶۶/۱۱/۰۸
عملیات نامنظم ظفر ۶ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۱۲/۰۵ ۱۳۶۶/۱۲/۰۵
عملیات نامنظم ظفر ۷ عملیات نامنظم ۱۳۶۶/۱۲/۲۳ ۱۳۶۶/۱۲/۲۳
عملیات بیت‌المقدس ۳ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۶/۱۲/۲۴ ۱۳۶۶/۱۲/۲۹
عملیات والفجر ۱۰ عملیات گسترده یا رسول الله (ص) منطقه‌‌ی نوسود ایران - حلبچه، سلیمانیه‌ی عراق ۱۳۶۶/۱۲/۲۴ ۱۳۶۶/۱۲/۲۹ سپاه
ارتش
عملیات والفجر ۱۰ در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۶۶ در منطقه‌ی منطقه‌‌ی نوسود ایران و حلبچه در سلیمانیه‌ی عراق، به منظور تصرف شهر حلبچه و بخش‌هایی از خاک عراق و دستیابی به یک برتری سیاسی، با رمز یا رسول الله (ص) به طور مشترک از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران اجرا شد و در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۶۶ با تصرف منطقه‌ای به وسعت ۱۲۰۰ کیلومتر مربع شامل شهرهای حلبچه، خرمال، بیاره، طویله از سوی ایران، پایان پذیرفت.
عملیات امام مهدی (عج) ۴
(سرپل ذهاب ۲)
عملیات محدود ۱۳۶۶/۱۲/۳۰ ۱۳۶۶/۱۲/۳۰
عملیات بیت‌المقدس ۴ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۷/۰۱/۰۵ ۱۳۶۷/۰۱/۰۹
عملیات بیت‌المقدس ۵ عملیات ۱۳۶۷/۰۱/۲۲ ۱۳۶۷/۰۴/۰۷
عملیات فاو عملیات ۱۳۶۷/۰۱/۲۸ ۱۳۶۷/۰۱/۲۹
عملیات بیت‌المقدس ۶ عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۷/۰۲/۲۷ ۱۳۶۷/۰۲/۲۸
عملیات بیت‌المقدس ۷ عملیات گسترده یا اباعبدالله الحسین (ع) شمال شرقی خرمشهر، شلمچه، کانال ماهی ۱۳۶۷/۰۳/۲۲ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵ سپاه
عملیات طلائیه - کوشک عملیات ۱۳۶۷/۰۴/۰۴ ۱۳۶۷/۰۴/۰۸
عملیات تمرچین عملیات محدود ۱۳۶۷/۰۴/۲۹ ۱۳۶۷/۰۵/۰۲
عملیات قصر شیرین ۲ عملیات پدافندی ۱۳۶۷/۰۴/۳۱ ۱۳۶۷/۰۴/۳۱
عملیات لبیک یا خمینی عملیات گسترده فنای فی الله شمال خرمشهر و جنوب اهواز ۱۳۶۷/۰۵/۰۱ ۱۳۶۷/۰۵/۰۵ سپاه
عملیات مرصاد عملیات گسترده یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی سرپل ذهاب، کرند
اسلام‌آباد غرب، تنگه مرصاد (تنگه چهارزبر)
‌دشت حسن‌آباد
۱۳۶۷/۰۵/۰۳ ۱۳۶۷/۰۵/۰۵ سپاه
ارتش
عملیات مهران عملیات نیمه گسترده ۱۳۶۷/۰۵/۰۳ ۱۳۶۷/۰۵/۱۰
عملیات ۱۹ رمضان عملیات ایذایی
عملیات اربعین حسینی عملیات ایذایی
عملیات امام موسی صدر عملیات ایذایی
عملیات انصار الحسین عملیات محدود
عملیات پشتیبانی الی بیت‌المقدس عملیات
عملیات پشتیبانی والفجر ۸ عملیات
عملیات حجیح عملیات ایذایی
عملیات شورشیرین عملیات پدافندی
عملیات شهید عبادت عملیات ایذایی
عملیات شهید محمد بیشه عملیات ایذایی
عملیات فكه - شرهانی عملیات پدافندی
عملیات نامنظم اربیل - مرداد ۱۳۶۶ عملیات
عملیات نامنظم سلیمانیه - مرداد ۱۳۶۶ عملیات
عملیات نامنظم کرکوک - مرداد ۱۳۶۶ عملیات

فهرست عملیات‌های هوایی جنگ ایران و عراق

فهرست عملیات‌های دریایی جنگ ایران و عراق